node-pnglib 跨平台画 png 的轻量基础库

最近手痒造的轮子。。一个可以用纯 JavaScript 撸 png 的库,在路由器、树莓派之类的平台上有画图需求的同学可以看看。 Github 地址: https://github.com/Lellansin/node-pnglib 安装 npm install node-pnglib 示例 使用 http server const http = require('http'); const PNGlib = require('node-pnglib');...